Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány prodávajícím – společností TUBES International s.r.o., se sídlem Ostrava, Bohumíská 172/151, PSČ 712 00, IČ 258 82 929, jak je tato společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24481 (dále jen „prodávající“) a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vyplývající z uzavřených kupních smluv.

I.2. Tyto obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné v případě, že jim jsou známé nebo na ně smluvní strany odkázaly nebo si jejich platnost pro konkrétní obchodní případ sjednaly jiným způsobem. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny ústně uzavřené smlouvy dle čl. II.3. těchto obchodních podmínek. Má se za to, že tyto obchodní podmínky jsou druhé smluvní straně známy v případě, že se již jednou staly součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Dále se má se za to, že smluvní strany si sjednaly použití obchodních podmínek a že se seznámily s jejich obsahem, pokud připojily svůj podpis na smlouvu či objednávku, kde je odkaz na tyto obchodní podmínky.

II. VZNIK SMLOUVY

II.1. Návrhem na uzavření smlouvy (dále jen „objednávka“) se rozumí písemná listina. Objednávka je považována za učiněnou písemně rovněž v případě, že bude provedena elektronicky, a to prostřednictvím emailu nebo faxem s uvedením jména oprávněné osoby. Ustanovení čl. II.3. obchodních podmínek tímto není dotčeno.

II.2. Jednotlivá kupní smlouva je platně uzavřena v okamžiku, kdy oprávněná osoba prodávajícího potvrdí přijetí objednávky, a to buď písemně nebo elektronicky, prostřednictvím faxu nebo emailu. Přijetí objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady či jakékoliv jiné změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za novou objednávku. V případě, že kupní smlouva či objednávka nebude prodávajícím přijata v termínu do 7 pracovních dnů od doručení, považuje se za zaniklou.

II.3. Smlouva je také platně uzavřena v případě, že se kupující osobně dostaví do provozovny prodávajícího, ústně provede objednávku zboží, převezme objednané zboží a následně podepíše fakturu – daňový doklad.

III. DODACÍ PODMÍNKY

III.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle uzavřené kupní smlouvy.

III.2. Zboží bude dodáno v obalu vhodném pro dohodnutý druh zboží, tak aby odpovídalo dohodnutým přepravním podmínkám. Náklady spojené s balným nese prodávající. Vratné obaly se vracejí jen v případě, že si strany tuto povinnost výslovně sjednaly. Za vratné obaly se považují pouze obaly takto označené na faktuře. Ostatní obaly jsou považovány za nevratné.

III.3. Zboží bude dodáno dle dodacích podmínek uvedených ve smlouvě. V případě, že tyto nebudou obsahem smlouvy bude zboží dodáno v souladu s těmito obchodními podmínkami a podmínkami stanovenými zákonem. Dokladem prokazujícím dodání zboží je dodací list, který je kupující povinen potvrdit a předat prodávajícímu při odběru zboží nebo bez zbytečného odkladu po odběru zboží doručit prodávajícímu. V případech, kdy součástí závazku prodávajícího dle smlouvy je zajištění dopravy zboží do určitého místa, je dokladem prokazujícím dodání zboží přepravní doklad potvrzený kupujícím nebo osobou jím pověřenou. Pokud prodávající není povinen zboží odeslat je dokladem o dodání zboží přepravní doklad vydaný kupujícím nebo dopravcem a předaný prodávajícímu při odběru zboží. Pro účely smlouvy se přepravními doklady rozumí zejména nákladní listy CMR, CIM, B/L.

III.4. Dodací podmínky lze stanovit odkazem na dodací doložky INCOTERMS. Dodacími doložkami se rozumí vždy dodací doložky INCOTERMS 2010. U takto sjednaných dodacích doložek musí být vždy uvedeno místo (adresa) dodání (určení).

III.5. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží se všemi doklady a dokumentací, která k němu náleží.

III.6. Kupující je povinen učinit veškeré úkony potřebné k tomu, aby prodávající mohl objednané zboží dle sjednaných podmínek dodat.

III.7. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakýchkoliv splatných závazků vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn pozastavit dodávky zboží, a to až do vyřešení dané situace.

III.8. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „vyšší moc“). Smluvní strany se dohodly, že pro účely smlouvy se za vyšší moc považují výluky v provozu, stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, opatření ze strany státu (EU) včetně antidumpingu a události podobného charakteru nezávislé na vůli stran. Strana dovolávající se postižení vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a učinit veškerá opatření ke zmírnění následků nesplnění své povinnosti. V případě trvání vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce jsou obě smluvní strany povinny obnovit jednání o podmínkách smlouvy. Smluvní strana nemá právo na náhradu škody, která ji byla způsobena v důsledku působení vyšší moci.

III.9. Termín dodání zboží může být prodávajícím přiměřeně prodloužen o dobu potřebnou pro odstranění jiných překážek, než překážek charakteru vyšší moci znemožňujících plnění prodávajícího. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

III.10. Je-li součástí závazku prodávajícího doprava zboží ke kupujícímu, je kupující povinen předat prodávajícímu písemné dopravní instrukce k přepravě zboží do místa určení, a to v rámci sjednávání podmínek smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí dopravní instrukce budou všechny informace nezbytné k přepravě zboží, a to zejména identifikace příjemce a místa vykládky zboží, pracovní doba pro převzetí zásilky, specifikace státních svátků a dalších omezení v převzetí zásilky příjemcem. V případě, že prodávající neobdrží dopravní instrukci, je oprávněn odložit termín dodání zboží, aniž by to znamenalo porušení smlouvy z jeho strany. Pokud bude dopravní instrukce neúplná či nepřesná, je kupující zavázán k zaplacení veškerých dodatečných výdajů a škod vzniklých tímto prodávajícímu.

III.11. Prodávající je oprávněn uskutečnit dílčí dodávky zboží, jakož i splnit dodávku před dohodnutým termínem dodání zboží.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

IV.1. Kupní cena zboží (dále jen „cena“) je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona 526/1990 Sb., o cenách a je uvedena v kupní smlouvě.

IV.2. Cena je stanovena bez DPH, která je účtována zvlášť v souladu s platnými právními předpisy.

IV.3. Cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury – daňového dokladu prodávajícího, se splatností minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury, není-li na faktuře – daňovém dokladu uvedená delší doba splatnosti. V případě ujednání platby ceny předem vystaví prodávající před dodáním zboží podle smlouvy zálohovou fakturu se splatností v den vystavení , která se nepovažuje za daňový doklad. Po provedení úhrady bude prodávajícím vystaven daňový doklad o přijaté platbě a zboží bude odesláno kupujícímu.

IV.4. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dále číslo objednávky či smlouvy, na základě které je zboží dodáno, termín splatnosti, číslo účtu a směrový kód banky, na který má být placeno. V případě absence shora uvedených náležitostí je kupující oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit doklad zpět prodávajícímu k opravě. Sjednaná lhůta splatnosti se nově počítá ode dne doručení opravené faktury – daňového dokladu kupujícímu. Prodávající je povinen doručit originál faktury na adresu sídla kupujícího.

IV.5. Cena bude uhrazena převodním příkazem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře (smlouvě či objednávce). Cena se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání peněžní částky na bankovní účet prodávajícího.

IV.6. V případě prodlení s úhradou splatného závazku je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží za každý den tohoto prodlení. Zákonný úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen.

IV.7. V případě, že se prodávající dozví informace o okolnostech, které mohou snížit důvěryhodnost kupujícího (špatná platební morálka, likvidace, insolvenční návrh, okolnosti svědčící předlužení apod.), je oprávněn vyzvat kupujícího k okamžitému zaplacení všech závazků vyplývajících z již vystavených faktur, bez ohledu na termín jejich splatnosti; kupující je povinen zaplatit tyto závazky do 5 dnů ode dne doručení výzvy. Prodávající je rovněž oprávněn v takovém případě požadovat u všech dosud nesplněných dodávek platbu ceny předem, a to bez ohledu na již dohodnuté platební podmínky. Prodávající je dále oprávněn uplatnit výhradu vlastnického práva dle čl. V.2. obchodních podmínek a odebrat kupujícímu dosud nezaplacené zboží.

V. PŘECHOD VLASTNICTVÍ, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

V.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo v souladu s dohodnutými dodacími podmínkami. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem, kdy mělo být zboží převzato od prodávajícího. Při prodlení s převzetím zboží je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat náklady vzniklé s uchováváním zboží, jeho manipulací či likvidací.

V.2. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnické právo ke zboží. Toto vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku plného uhrazení ceny za zboží.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

VI.1. Kupující je povinen zboží od prodávajícího převzít a zajistit bezprostřední provedení kontroly nejpozději do 5 pracovních dnů od dodání zboží. V případě zjištění vad je kupující povinen prodávajícímu vady vytknout, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění vad zboží. Pokud se na zboží vyskytnou vady, které kupující nemohl vzhledem k jejich povaze zjistit při převzetí zboží, je povinen tyto vady vytknout prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů po tom, co je zjistil, nejpozději však do 6 měsíců od dodání zboží. V případě nedodržení těchto lhůt ztrácí kupující nároky z vad zboží. Uplatněním nároků z vad zboží je vyloučen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené vadou zboží.

VI.2. Vady musí být vytknuty vždy v písemném oznámení o vadách, v němž je kupující povinen vylíčit, v čem spočívá vada zboží a přiložit důkazy o vadách. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup k předmětnému zboží za účelem prověření oprávněnosti vytýkaných vad. Prodávající je povinen se k vadám zboží vyjádřit do 30-ti pracovních dnů od doručení mu písemného oznámení o vadách. V případě, že dojde k uznání vad zboží prodávajícím, přísluší kupujícímu nároky z vad zboží ve formě slevy z kupní ceny, opravy zboží či výměny vadného zboží. Konkrétní nárok z vad zboží určí prodávající v písemném oznámení o volbě nároku z vad zboží.

VI.3. Kupující je povinen zabezpečit oddělené skladování reklamovaného zboží, a to až do dne vyřízení uplatněného nároku z vad zboží. S reklamovaným zbožím je kupující povinen nakládat pouze předchozím písemným se souhlasem prodávajícího. Nakládání s reklamovaným zbožím, které by vyřízení nároku z vad zboží znesnadňovalo nebo znemožňovalo je bez předchozího souhlasu prodávajícího nepřípustné. Pokud kupující poruší uvedené povinnosti a rovněž neumožní prodávajícímu přesvědčit se o existenci vady, event. mu neumožní přístup ke zboží, neposkytne prodávajícímu na jeho žádost vzorky dotčeného zboží, jsou tyto skutečnosti důvodem pro odmítnutí nároků z vad zboží prodávajícím.

VI.4. V případě, že kupujícímu vznikne škoda v důsledku porušení jakýchkoliv povinností prodávajícího dle kupní smlouvy (např. v též důsledku vadné dodávky zboží), aniž by zde byly dány okolnosti vylučující odpovědnost za škodu, bude prodávající zavázán pouze k úhradě skutečné škody prokazatelně vyčíslené kupujícím, nikoliv však k úhradě ušlého zisku, maximálně však do výše částky odpovídající 100% (sto procent) kupní ceny zboží. Pro případ vzniku škody z porušení různých závazků prodávajícího, tj. souhrnná odpovědnost prodávajícího za škody vzniklé kupujícímu, v žádném případě nepřekročí 100% (sto procent) celkové kupní ceny.

VI.5. V případě rozporu mezi kupujícím a prodávajícím ohledně vad zboží bude dohodou stran určena nezávislá osoba s dostatečnými odbornými znalostmi, aby posoudila vady zboží. Stanovisko vydané touto osobou bude akceptováno smluvními stranami jako konečné. V případě nedosažení dohody je tuto osobu oprávněn určit prodávající.

VII. UKONČENÍ SMLOUVY

VII.1. SMLOUVU LZE UKONČIT:

a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) výpovědí bez udání důvodu danou kteroukoliv ze stra Délka výpovědní doby činí 1 měsíc. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
c) odstoupením od smlouvy v případě, že dojde k podstatnému porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, kterými se rozumí zejména nedodržení platebních podmínek, dodacích podmínek, nedodání zboží, zahájení insolvenčního řízení. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VIII.1. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Bez výslovného souhlasu kupujícího nakládá společnost TUBES International s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v zákonném rozsahu. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán. O rozsahu zpracování Vašich osobních údajů se můžete informovat na mailu gdpr-cz@tubes- international.com. Na této adrese můžete také požádat o aktualizaci, opravu, přenesení nebo výmaz osobních údajů, pokud to dovoluje platná legislativa nebo informační systém.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.1. V případě rozdílných ujednání mezi smlouvou a těmito obchodními podmínkami mají přednost vždy ustanovení smlouvy.

IX.2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených smlouvou ani obchodními podmínkami se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991Sb., obchodního zákoníku a ostatními platnými předpisy českého právního řádu, s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

IX.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou se pokusí vyřešit ho dohodou. Jestliže nebude vzájemné dohody dosaženo, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na obecný soud.

IX.4. Kupující se zavazuje za trvání smlouvy a rovněž po jejím ukončení uchovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a které lze považovat za důvěrné informace či součást obchodního tajemství. Prodávající považuje za důvěrné informace a součást obchodního tajemství především informace, které jsou obsahem kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, informace týkající se okruhu dodavatelů a odběratelů prodávajícího, jeho podnikatelské plány a záměry, veškeré výrobní a technické postupy a výsledky dosažené v rámci procesu výzkumu a vývoje u prodávajícího, zejména v oblasti technologie výroby elastických vedení a strojních součástí potřebné ke kompletací těchto vedení a dále všechny ostatní informace, které mají určitou hodnotu, nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a prodávající jakýmkoliv způsobem projevil vůli tyto informace utajit. V případě, že není dohodnuto jinak je kupující oprávněn tyto informace sdělovat třetím osobám či využívat je pro sebe pouze v nezbytném rozsahu pro účely splnění předmětu smlouvy. Za každé porušení této povinností si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10 000 EUR, kterou je kupující povinen zaplatit do 30 dnů od doručení vyúčtování ze strany prodávajícího.

IX.5. Tyto obchodní podmínky se použijí rovněž pro úpravu práv a povinností stran vyplývající z uzavřených smluv o dílo, a to za předpokladu, že aplikace obchodních podmínek je možná s ohledem na speciální zákonnou úpravu smlouvy o dílo.

IX.6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018.

V Ostravě dne 29.12.2017
TUBES International s.r.o.