INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY

Vážení zákazníci,

obchodní společnost TUBES International s.r.o., se sídlem Ostrava-Muglinov, Bohumínská 172/151, PSČ 712 00, IČ 258 82 929, jak je tato společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24481 (dále jen „TUBES International“) je správcem Vašich osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jak s nimi nakládáme.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů Evropského  parlamentu  a  Rady  EU  2016/679 (dále „Nařízení GDPR“), a navazujících právních předpisů.

Dovolujeme si Vás informovat, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné, úplné a aktuální. Žádáme Vás proto, abyste nás informovali o případných změnách Vašich osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy k takovéto změně došlo.

V případě jakýkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů naší obchodní společností se, prosím, obraťte na:

gdpr-cz@tubes-international.com

1. Jaké osobní údaje TUBES International zpracovává?

Zpracováváme osobní údaje zákazníků zejména v tomto rozsahu:

 • kontaktní a identifikační údaje – např. jméno, příjmení, adresa, sídlo, identifikační číslo, telefonický kontakt, e-mailová adresa, ID datové schránky, bankovní spojení apod.;
 • údaje o třetí osobě – kontaktní a identifikační údaje zástupce zákazníka;
 • údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti a platební morálky;
 • údaje týkající se smluvního vztahu – zejména druh zboží či služeb, doba splatnosti, cena plnění, údaje týkající se práv z vadného plnění, informace z naší vzájemné komunikace bez ohledu na použitý komunikační kanál.

2. Proč tyto osobní údaje TUBES International zpracovává?

Osobní údaje zákazníků zpracováváme zejména z těchto důvodů – účel zpracování:

 • předsmluvní informační povinnost, příprava a uzavření příslušné smlouvy a/nebo vyřízení objednávky, poskytnutí plnění dle smlouvy atp.;
 • určení, výkon nebo ochrana našich práv a povinností;
 • vedení databáze zákazníků a jejich kontaktních údajů;
 • fakturace a vedení účetnictví;
 • správa našich pohledávek;
 • zlepšování našich produktů a služeb, péče o zákazníky;
 • marketing – zaslání nabídky našich výrobků a služeb,
 • ochrana našich práv nebo práv naších obchodních partnerů

3. Co TUBES International opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?

Jsme oprávněni a/nebo i povinni zpracovávat osobní údaje, pokud:

 • je potřebujeme k samotnému uzavření smlouvy, k realizaci smluvních práv a povinností;
 • je potřebujeme ke splnění právních povinností, které nám ukládá zákon (např. povinnost ověřovat totožnost, vést účetní a daňovou agendu, atp.);
 • je potřebujeme pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu vedení si databáze zákazníků pro účely řízení vztahů se zákazníky, marketingu, ochrany našich práv nebo práv naších obchodních partnerů).

4. Komu může TUBES International zpřístupnit osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpřístupnit či sdělit:

 • subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po TUBES International požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní správní orgány apod.);
 • smluvním partnerům v rámci řešení odpovědnosti za vady, subdodavatelům, dodavatelům služeb jako například osobám poskytujícím účetní služby či služby v oblasti IT, atp..

Neposkytujeme osobní údaje subjektům do třetích zemí.

5. Jak dlouho bude TUBES International uchovávat osobní údaje?

 • osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu nezbytnou pro dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je zejména dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání sjednaných závazků, pro případná správní řízení nebo pro jiný oprávněný zájem.
 • dále osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů – archivační lhůty.
 • při nakládání s osobními údaji pro konkrétní účely respektujeme pravidlo minimalizace. Tedy, že shromažďujeme jen takové osobní údaje, které ke konkrétnímu účelu nezbytně potřebujeme.

6. Jaká jsou práva zákazníků?

 • zákazník je oprávněn obrátit se se stížností k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů;
 • zákazník je oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu TUBES International povinna bez zbytečného odkladu předat. Dále je zákazník oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost TUBES International osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.

Informace je platná ke dni 01.4.2018
TUBES International s.r.o.