Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány prodávajícím – společností TUBES International s.r.o., se sídlem Ostrava, Bohumínská 172/151, PSČ 712 00, IČ 258 82 929, jak je tato společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24481 (dále jen „prodávající“) ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím –  podnikající právnickou či fyzickou osobou při prodeji zboží a poskytování služeb, vyplývající z uzavřených kupních smluv, přičemž se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi smluvními stranami, určují a doplňují některé části jeho obsahu, nestanoví-li konkrétní smlouva jinak. Prodávající OP zveřejňuje na svých internetových stránkách na adrese https://www.tubes-international.cz/.

I.2. Tyto obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné od okamžiku uzavření kupní smlouvy, v případě, že již jsou kupujícímu známé, nebo byly přiloženy ke smlouvě nebo na ně smluvní strany odkázaly nebo si jejich platnost pro konkrétní obchodní případ sjednaly jiným způsobem. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny ústně uzavřené smlouvy dle čl. II.3. těchto obchodních podmínek. Má se za to, že tyto obchodní podmínky jsou druhé smluvní straně známy v případě, že se již jednou staly součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Dále se má se za to, že smluvní strany si sjednaly použití obchodních podmínek a že se seznámily s jejich obsahem, pokud připojily svůj podpis na smlouvu či objednávku, kde je odkaz na tyto obchodní podmínky, a to i v případě, že podpis smluvních stran není připojen na samotných obchodních podmínkách.

I.3. Za právní jednání učiněná písemně jsou pro účely těchto obchodních podmínek považována též telegrafická, dálnopisná, faxová a elektronická sdělení, umožňujícími zachycení obsahu a určení jednající osoby za předpokladu, že jejich obsah bude určitý a srozumitelný a dané právní jednání učiní osoba uvedená ve smlouvě nebo jinak označená smluvní stranou za osobu oprávněnou za ní jednat (dále jen „oprávněná osoba“).

II. VZNIK SMLOUVY

II.1. Návrhem na uzavření smlouvy (dále jen „objednávka“) se rozumí písemná listina označená zejména jako Objednávka nebo Návrh na uzavření smlouvy, obsahující alespoň druh a množství zboží, cenu a požadovaný termín dodání. Objednávka je považována za učiněnou písemně rovněž v případě, že bude provedena způsobem dle článku I.3. těchto obchodních podmínek.

II.2. Jednotlivá kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je platně uzavřena v okamžiku, kdy oprávněná osoba prodávajícího potvrdí přijetí objednávky, a to způsobem dle článku I.3. těchto obchodních podmínek. Přijetí objednávky, která obsahuje dodatky, výhrady či jakékoliv jiné změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za nový návrh na uzavření smlouvy. V případě, že kupní smlouva či objednávka nebude prodávajícím přijata v termínu do 7 pracovních dnů od doručení, považuje se za zaniklou.

II.3. Smlouva je také platně uzavřena v případě, že se kupující osobně dostaví do provozovny prodávajícího, ústně provede objednávku zboží, převezme objednané zboží a následně podepíše fakturu – daňový doklad. V tomto případě slouží kupujícím podepsaný daňový doklad jako dodací list.

III. DODACÍ PODMÍNKY

III.1. Prodávající je povinen kupujícímu odevzdat movité věci, které jsou předmětem koupě (dále jen „zboží“), a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle uzavřené kupní smlouvy. Není-li ve smlouvě určena jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení podle příslušné technické normy nebo v jakosti a provedení odpovídající sjednanému účelu.

III.2. Zboží bude dodáno v obalu vhodném pro dohodnutý druh zboží, tak aby odpovídalo dohodnutým přepravním podmínkám. Náklady spojené s balným nese prodávající. Vratné obaly se vracejí jen v případě, že si strany tuto povinnost výslovně sjednaly. Za vratné obaly se považují pouze obaly takto označené na faktuře. Ostatní obaly jsou považovány za nevratné.

III.3. Zboží bude dodáno dle dodacích podmínek uvedených ve smlouvě. V případě, že tyto nebudou obsahem smlouvy, bude zboží dodáno v souladu s těmito obchodními podmínkami a podmínkami stanovenými zákonem. Dokladem prokazujícím dodání zboží je dodací list, který je kupující povinen potvrdit a předat prodávajícímu při odběru zboží nebo bez zbytečného odkladu po odběru zboží doručit prodávajícímu. V případech, kdy součástí závazku prodávajícího dle smlouvy je zajištění dopravy zboží do určitého místa, je dokladem prokazujícím dodání zboží přepravní doklad potvrzený kupujícím nebo osobou jím pověřenou. Pokud prodávající není povinen zboží odeslat je dokladem o dodání zboží přepravní doklad vydaný kupujícím nebo dopravcem a předaný prodávajícímu při odběru zboží. Pro účely smlouvy se přepravními doklady rozumí zejména nákladní listy CMR, CIM, B/L.

III.4. Dodací podmínky lze stanovit ve smlouvě odkazem na dodací doložky INCOTERMS. Dodacími doložkami se rozumí vždy dodací doložky INCOTERMS 2010. U takto sjednaných dodacích doložek musí být vždy uvedeno místo (adresa) dodání (určení).

III.5. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží se všemi doklady a dokumentací, která k němu náleží.

III.6. Kupující je povinen učinit veškeré úkony potřebné k tomu, aby prodávající mohl objednané zboží dle sjednaných podmínek dodat.

III.7. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakýchkoliv splatných závazků vůči prodávajícímu je prodávající oprávněn pozastavit dodávky zboží, a to až do vyřešení dané situace. Postupem dle tohoto ustanovení nevzniká prodlení na straně prodávajícího.

III.8. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „vyšší moc“). Smluvní strany se dohodly, že pro účely smlouvy se za vyšší moc považují výluky v provozu, stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, opatření ze strany státu (EU) včetně antidumpingu a události podobného charakteru nezávislé na vůli stran. Strana dovolávající se postižení vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a učinit veškerá opatření ke zmírnění následků nesplnění své povinnosti. V případě trvání vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce jsou obě smluvní strany povinny obnovit jednání o podmínkách smlouvy. Smluvní strana nemá právo na náhradu škody, která ji byla způsobena v důsledku působení vyšší moci.

III.9. Termín dodání zboží může být prodávajícím přiměřeně prodloužen o dobu potřebnou pro odstranění jiných překážek, než překážek charakteru vyšší moci znemožňujících plnění prodávajícího. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Prodávající je oprávněn dodat zboží po částech a/nebo předčasně, pokud takové dodání kupující neodmítne bez zbytečného odkladu poté, kdy byl prodávajícím informován o připravenosti zboží k dodání. Postupem dle tohoto ustanovení nevzniká prodlení na straně prodávajícího. Kupující není oprávněn požadovat předčasné dodání zboží.

III.10. Je-li součástí závazku prodávajícího doprava zboží ke kupujícímu, je kupující povinen předat prodávajícímu písemné dopravní instrukce k přepravě zboží do místa určení, a to v rámci sjednávání podmínek smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí dopravní instrukce budou všechny informace nezbytné k přepravě zboží, a to zejména identifikace příjemce a místa vykládky zboží, pracovní doba pro převzetí zásilky, specifikace státních svátků a dalších omezení v převzetí zásilky příjemcem. V případě, že prodávající neobdrží dopravní instrukci, je oprávněn odložit termín dodání zboží, aniž by to znamenalo porušení smlouvy z jeho strany. Pokud bude dopravní instrukce neúplná či nepřesná, je kupující zavázán k zaplacení veškerých dodatečných výdajů a škod vzniklých tímto prodávajícímu.

III.11. Pokud se smluvní strany dohodnou na odevzdání zboží kupujícímu na skladě prodávajícího, zavazuje se kupující převzít zboží ve lhůtě uvedené v písemné výzvě k odběru zboží, nebo v dohodnuté lhůtě. Pokud tak kupující neučiní, považuje se závazek prodávajícího odevzdat zboží za řádně splněný, a to uplynutím posledního dne lhůty určené pro odebrání zboží. Tímtéž dnem přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Kupující je povinen prodávajícímu zaplatit skladné ve výši 0,2 % z ceny uskladněného zboží bez DPH za každý započatý den uskladnění. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží na skladě prodávajícího delším, než 14 dnů, je prodávající oprávněn zvolit jeden z následujících postupů:

a) zajistit odevzdání zboží kupujícímu na adresu jeho sídla, a to na náklady kupujícího. V tomto případě dochází k odevzdání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Veškeré tyto náklady náhradního odevzdání a uskladnění zboží je kupující povinen prodávajícímu zaplatit ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování kupujícímu;
b) odstoupit od smlouvy, zboží prodat jinému zájemci a nárokovat na kupujícím náhradu za v této souvislosti vzniklou škodu a veškeré v této souvislosti vzniklé náklady podle čl. V.1. těchto OP.

Prodlením s převzetím zboží ztrácí kupující nárok z odpovědnosti za vady zboží, kterým nelze zabránit při dostupném způsobu skladování (např. atmosférická koroze, aj.).

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

IV.1. Kupní cena zboží (dále jen „cena“) je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona 526/1990 Sb., o cenách a je uvedena v kupní smlouvě.

IV.2. Cena je stanovena bez DPH, která je účtována zvlášť v souladu s platnými právními předpisy. Toto neplatí, pouze pokud je plnění uskutečněno v režimu přenesené daňové povinnosti a povinnost přiznat a zaplatit DPH má kupující.

IV.3. Cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury – daňového dokladu prodávajícího, se splatností minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury, není-li na faktuře – daňovém dokladu uvedená delší doba splatnosti. V případě ujednání platby ceny předem vystaví prodávající před dodáním zboží podle smlouvy zálohovou fakturu se splatností v den vystavení, která se nepovažuje za daňový doklad. Po provedení úhrady bude prodávajícím vystaven daňový doklad o přijaté platbě a zboží bude odesláno kupujícímu.

IV.4. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dále číslo objednávky či smlouvy, na základě které je zboží dodáno, termín splatnosti, číslo účtu a směrový kód banky, na který má být placeno. V případě absence shora uvedených náležitostí je kupující oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit doklad zpět prodávajícímu k opravě. Oprávněné námitky k obsahu vystavené faktury – daňového dokladu je kupující povinen uplatnit nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho doručení. Sjednaná lhůta splatnosti se nově počítá ode dne doručení opravené faktury – daňového dokladu kupujícímu. Prodávající je povinen doručit originál faktury na adresu sídla kupujícího nebo elektronicky na e-mailovou adresu určenou kupujícím pro zasílání faktur – daňových dokladů, nebude-li ve smlouvě sjednáno jinak.

IV.5. Cena bude uhrazena převodním příkazem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře (případně ve smlouvě). Cena se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání peněžní částky na bankovní účet prodávajícího.

IV.6. V případě prodlení s úhradou splatného peněžitého závazku je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den tohoto prodlení. V případě prodlení s úhradou splatného peněžitého závazku kupujícího má prodávající právo pozastavit dosud nesplněné dodávky zboží ze všech smluv uzavřených s kupujícím až do doby jejich splnění, aniž to znamená jakékoliv porušení smlouvy či prodlení s plněním na straně prodávajícího.

IV.7. V případě, že se prodávající dozví informace o okolnostech, které mohou snížit důvěryhodnost kupujícího (špatná platební morálka, likvidace, insolvenční návrh, okolnosti svědčící předlužení apod.), je oprávněn vyzvat kupujícího k okamžitému zaplacení všech závazků vyplývajících z již vystavených faktur, bez ohledu na termín jejich splatnosti; kupující je povinen zaplatit tyto závazky do 5 dnů ode dne doručení výzvy. Prodávající je rovněž oprávněn v takovém případě požadovat u všech dosud nesplněných dodávek platbu ceny předem, a to bez ohledu na již dohodnuté platební podmínky. Prodávající je dále oprávněn uplatnit výhradu vlastnického práva dle čl. V.2. obchodních podmínek a odebrat kupujícímu dosud nezaplacené zboží.

V. PŘECHOD VLASTNICTVÍ, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

V.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo v souladu s dohodnutými dodacími podmínkami. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem, kdy mělo být zboží převzato od prodávajícího. Při prodlení s převzetím zboží je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat náklady vzniklé s uchováváním zboží, jeho manipulací či likvidací.

V.2. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnické právo ke zboží. Toto vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku plného uhrazení ceny za zboží včetně DPH (dále jen „výhrada vlastnického práva“).

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

VI.1. Kupující je povinen zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství nejpozději do 2 pracovních dnů po přechodu nebezpečí škody na zboží nebo do 2 pracovních dnů ode dne dodání zboží do místa dodání, pokud bylo takto sjednáno dodání zboží prodávajícím. V případě zjištění vad je kupující povinen prodávajícímu vady vytknout, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění vad zboží při jeho prohlídce. Pokud se na zboží vyskytnou vady, které kupující nemohl vzhledem k jejich povaze zjistit při převzetí zboží – vady skryté, je povinen tyto vady vytknout prodávajícímu neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů po tom, co je zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit měl a mohl, nejpozději však do 6 měsíců od dodání zboží. V případě nedodržení lhůt dle tohoto článku OP ztrácí kupující nároky z vad zboží. Uplatněním nároků z vad zboží je vyloučen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené vadou zboží.

VI.2. Vady musí být vytknuty vždy v písemném oznámení o vadách, v němž je kupující povinen přesně specifikovat, v čem spočívá vada zboží a přiložit důkazy o vadě či vadách. Kupující je povinen předmětné zboží doručit k prodávajícímu a není-li to technicky možné umožnit prodávajícímu přístup k předmětnému zboží za účelem prověření oprávněnosti vytýkaných vad. Prodávající je povinen se k vadám zboží vyjádřit do 30-ti pracovních dnů od doručení mu písemného oznámení o vadách, nebude-li dohodnuta lhůta jiná. V případě, že dojde k uznání vad zboží prodávajícím, přísluší kupujícímu práva z vad zboží ve formě slevy z kupní ceny, opravy zboží či výměny vadného zboží za zboží bez vad. Konkrétní právo z vad zboží určí kupující v písemném oznámení o volbě práva z vad zboží, které bude součástí písemného oznámení o vadách.

VI.3. Kupující je povinen zabezpečit oddělené skladování reklamovaného zboží, a to až do dne vyřízení uplatněného práva z vad zboží. S reklamovaným zbožím je kupující povinen nakládat pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. Nakládání s reklamovaným zbožím bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, které by vyřízení nároku z vad zboží znesnadňovalo nebo znemožňovalo je považováno za podstatné porušení smlouvy. Pokud kupující poruší uvedené povinnosti a rovněž neumožní prodávajícímu přesvědčit se o existenci vady, event. mu neumožní přístup ke zboží, neposkytne prodávajícímu na jeho žádost vzorky dotčeného zboží, jsou tyto skutečnosti důvodem pro odmítnutí nároků kupujícího z vad zboží prodávajícím.

VI.4. Reklamace vady zboží neopravňuje kupujícího pozastavit (zadržet) úhradu kupní ceny zboží, či její části, ani odmítnout převzetí další dodávky zboží.

VI.5. V případě, že kupujícímu vznikne újma v důsledku porušení jakýchkoliv povinností prodávajícího dle kupní smlouvy (např. v též důsledku vadné dodávky zboží), aniž by zde byly dány okolnosti vylučující odpovědnost za škodu, bude prodávající zavázán pouze k úhradě skutečné škody prokazatelně vyčíslené kupujícím, nikoliv však k úhradě ušlého zisku. Souhrnná odpovědnost prodávajícího za škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího z kupní smlouvy, v žádném případě nepřekročí 100% (sto procent) kupní ceny.

VI.6. V případě rozporu mezi kupujícím a prodávajícím ohledně vad zboží bude dohodou stran určena nezávislá osoba s dostatečnými odbornými znalostmi, aby posoudila vady zboží. Stanovisko vydané touto osobou bude akceptováno smluvními stranami jako konečné. V případě nedosažení dohody je tuto osobu oprávněn určit prodávající.

VI.7. Zákaz postoupení a jednostranného započtení: kupující se zavazuje nepostupovat jakékoliv své pohledávky za prodávajícím, a to zejména pohledávky z titulu náhrady škody nebo z titulu slevy z ceny zboží, na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Vyloučeno je též postoupení smlouvy podle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  V případě porušení této povinnosti je takové právní jednání nicotné, přičemž prodávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši takto postoupené pohledávky. Kupující není oprávněn si jednostranně započíst jakékoliv pohledávky za prodávajícím oproti pohledávkám prodávajícího za kupujícím.

VII. ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY

VII.1. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

VII.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit již uzavřenou kupní smlouvu v případech, kdy zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží a zákazník novou cenu neakceptuje. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet.

VII.3. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy v případě, že dojde k podstatnému porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, kterými se rozumí zejména nedodržení platebních podmínek, dodacích podmínek, nedodání zboží, nebo dojde-li k zahájení insolvenčního řízení vůči druhé straně. Oprávněná strana může odstoupit do šesti měsíců od takovéhoto porušení povinnosti. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

VIII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

VIII.1. Zboží možno vrátit po dohodě s pracovníkem prodávajícího, čisté a nepoškozené ve stavu, aby prodávajícímu nevznikly další náklady (např. přepravní službou na vlastní náklady).
Na navrácené zboží bude vystaven dobropis, který bude krátit hodnotu zboží za těchto pravidel:

  • na koncovky, spony a další kusové zboží: -10 %
  • na celé výrobní balení hadice a dalšího metrového zboží: -10 %
  • na úřez menší než je 1/2 výrobního balení hadice a dalšího metrového zboží: -30 %

VIII.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Prodávající si tedy vyhrazuje právo zboží z úřezu nebo vyrobené na zakázku nepřijímat zpět pro jeho další neprodejnost.
Nejedná-li se o případ kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Při vrácení zboží je kupující povinen předložit doklad o zakoupení zboží u prodávajícího. Zboží je možno vrátit pouze ve stavu, v jakém bylo zakoupeno, a nesmí vykazovat známky poškození nebo používání.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.1. V případě rozdílných ujednání mezi smlouvou a těmito obchodními podmínkami mají přednost vždy ustanovení smlouvy.

IX.2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených smlouvou ani obchodními podmínkami se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a ostatními platnými předpisy českého právního řádu, s vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Je vyloučená aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku na smlouvu: § 557, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2

IX.3. Práva vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

IX.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou se pokusí vyřešit ho dohodou. Jestliže nebude vzájemné dohody dosaženo, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud v České republice dle věcné i místní příslušnosti určené dle místa sídla prodávajícího.

IX.5. Kupující se zavazuje, a to rovněž po ukončení smlouvy, uchovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s jednáním o smlouvě a realizací smlouvy a které prodávající považuje za důvěrné informace či součást obchodního tajemství. Prodávající považuje za důvěrné informace a součást obchodního tajemství zejména, nikoliv však výlučně, informace, které jsou obsahem kupní (či jiné) smlouvy uzavřené s kupujícím, informace týkající se vnitřní struktury prodávajícího, jeho obchodních aktivit, okruhu dodavatelů a odběratelů prodávajícího, realizované zakázky, finanční situace, podnikatelské plány a záměry, veškeré výrobní a pracovní postupy, a know-how prodávajícího. Důvěrnými informacemi jsou také všechny ostatní informace, které prodávající při jejich poskytnutí kupujícímu označí za důvěrné nebo za součást jeho obchodního tajemství. V případě, že není dohodnuto jinak, je kupující oprávněn důvěrné informace sdělovat třetím osobám či využívat je pro sebe pouze v nezbytném rozsahu pro účely splnění předmětu smlouvy. Za každé porušení povinností mlčenlivosti podle tohoto ujednání si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10 000 EUR. Za porušení povinností mlčenlivosti se nepovařuje poskytnutí informací s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany nebo v jakémkoliv soudním nebo správním řízení nebo jakémukoliv orgánu podle příslušného právního předpisu nebo k splnění jiné zákonem nebo na základě zákona uložené povinnosti, nebo bude-li to nutné k ochraně či uplatnění práva smluvní strany, vyplývající ze smlouvy.

IX.6. Smluvní pokuty stanovené v těchto obchodních podmínkách je kupující povinen zaplatit do 30 dnů od doručení vyúčtování ze strany prodávajícího. Smluvní pokutu je možné jednostranně započítat na úhradu jakýchkoliv dluhů prodávajícího vůči kupujícímu (i nesplatných). Strany se dohodly, že povinnost zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

IX.7. Tyto obchodní podmínky se použijí rovněž pro úpravu práv a povinností stran vyplývající z uzavřených smluv o dílo a dalších smluvních typů, a to za předpokladu, že aplikace obchodních podmínek je možná s ohledem na speciální zákonnou úpravu těchto smluv.

IX.8. Informace o zpracování osobních údajů je umístěna na webu https://www.tubes-international.cz/ v sekci O firmě.

IX.9. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2020.

V Ostravě dne 1.12.2020.
TUBES International s.r.o.