Pojistné ventily

Pojistné ventily chrání tlakový zásobník nebo instalaci před vzrůstem tlaku. Pojistný ventil samočinně odpouští médium při vzrůstu tlaku nad nastavenou hodnotu (pojistný tlak). Po stabilizaci tlaku pod nastavenou hodnotu se ventil opět samočinně uzavře a médium již dále neuniká. Pojistné ventily mohou mít otevřenou konstrukci, kdy je médium vypouštěno bezprostředně do atmosféry. Otevřené ventily jsou používány pro vzduch, inertní, nehořlavé a netoxické plyny. V uzavřených ventilech (úhlových) je médium vraceno do odpadní větve instalace nebo přímo do zásobníku. Mohou být používány pro nebezpečná média, páru, kapaliny, nebezpečné plyny a nízkoteplotní plyny. Existují také v plynotěsné verzi a ve verzi s vlnovcem, používané pokud je v odpadní větvi protitlak.

V závislosti na typu, verzi a nominálním průměru ventilu dosahuje rozsah pojistných tlaků od několika do několikaset bar.

Pojistné ventily jsou používány ve všech průmyslových odvětvích, na kompresorech, tlakových zásobnících, autocisternách, parních kotlích, autoklávech, tlakových lahvích, v kryogenních instalacích, chemickém, lodním, offshore, potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Přesný pojistný tlak je nastaven výrobcem a ventil je zaplombován. Nastavená hodnota tlaku je vyznačena na korpusu ventilu. Po volbě rozsahu pracovních tlaků ventilu je nutné určit požadovanou hodnotu pojistného tlaku. Průměr hadic/ potrubí připojených k pojistnému ventilu nesmí být menší než DN ventilu a tlaková ztráta přípojky nesmí být větší než 3%. Kontrolu funkčnosti ventilu je možné provézt pomocí funkce profuku. V závislosti na typu to může být profuk spouštěn páčkou, mechanismem typu twist-type (otočení matice), kolíkem. Veškeré opravy může provádět pouze výrobce ventilu.
Pojistné ventily

"*" oznacza pola wymagane